Interesting YouTube Music Video Series #15 – John Pizzarelli – He Definitely Has Rhythm!

Interesting YouTube Music Video Series #15 – John Pizzarelli – He definitely Has Rhythm! Original YouTube Title: John Pizzarelli – I Goth Rhythm…